Kasutustingimused

Selle veebilehe ja alamlehtede (edaspidi „koduleht”) ning kõikide selles sisalduvate materjalide kasutamine on lubatud üksnes kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Lugege kasutustingimused hoolikalt läbi.

Tingimused on Danske Bank A/S Eesti filiaalis kasutamiseks koostanud Danske Bank Group. Termin Danske Bank Group tähendab tingimustes ka Danske Bank A/S Eesti filiaali kui Danske Bank A/Si üksust.


Oluline info USA-s resideeruvatele klientidele

Sellel kodulehel olev info ei ole suunatud ega mõeldud USA kodanikele ega ka neile teiste riikide kodanikele, kes resideeruvad ajutiselt või alaliselt USA-s, ega ka mistahes äriühingule või muule juriidilisele isikule, mis on asutatud ja tegutseb USA-s kehtivate seaduste alusel. USA kodanikul ega mõne teise riigi kodanikul, kes resideerub ajutiselt või alaliselt USA-s, ega USA-s registreeritud juriidilisel isikul ei ole lubatud osta Danske Bank A/S Eesti filiaali tooteid või teenuseid.

Teave kodulehe ja vastutuse kohta

Kodulehe sisu on avaldatud üksnes informatiivsel eesmärgil. Teave ei ole ühelgi juhul mõeldud ja seda ei tohi tõlgendada kui pakkumust müüa või väljastada, või kui üleskutset esitada pakkumust Danske Bank Groupi toodete või teenuste ostmiseks või omandamiseks, ega ole selliste pakkumuste või üleskutsete osa. Danske Bank Group on mõistlikkuse piires hoolitsenud, et kodulehel sisalduv teave ja funktsioonid oleksid täielikud ja korrektsed, kuid ei garanteeri, et see nii on, ning ei vastuta võimalike vigade, õigekirjavigade ega puuduste eest. Samuti ei ole Danske Bank Group vastutav kodulehe teabe või selle sisu sobivuse eest. Kogu kodulehel oleva teabe ja arvamused on Danske Bank Group avaldanud tuginedes algmaterjalile, mille on arvanud usaldusväärseks.

Kodulehel olevat teavet, arvutusi, arvamusi ja hinnanguid ei tohi tõlgendada investeerimisnõustamisena ega soovitusena osaleda investeerimistoimingutes. Samuti ei tohiks seda tõlgendada soovituste või nõuannetena, mis käsitlevad juriidilisi või regulatiivseid aspekte, raamatupidamislikke nõudeid või mis tahes toimingute või tehingute maksualaseid aspekte või tagajärgi. Danske Bank Group ei vastuta klientide eespool nimetatud teabele tuginevast tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest.

Kliendid vastutavad alati ise oma investeerimistegevuse finantstulemuste ja tagajärgede eest. Ükski tuluprognoos, varasem väärtpaberituru või fondi tootlus ega tulemused ei garanteeri tulevast tootlust.

Hinnateave

Kodulehel avaldatud hinnad, kursid ja väärtused esitatakse üksnes informatiivsel eesmärgil ning need on indikatiivsed, kui ei ole sätestatud teisiti. Sellised hinnad, kursid ja väärtused ei pruugi kajastada tingimusi, mida kohaldatakse uute tehingute või olemasolevate teenuste ja positsioonide suhtes. Enne tehingute tegemist kontrollige alati kohalduvaid hindu, kursse ja väärtusi.

Huvide avalikustamine

Danske Bank Group, sealhulgas tema filiaalid, tütarettevõtjad, osakonnad ja töötajad, võivad seadusega lubatud ulatuses osutada mistahes kodulehel nimetatud emitendile teenuseid, teha nendega koostööd, omada vastavate emitentidega seotud pika- või lühiajalisi väärtpaberipositsioone või olla muul moel huvitatud emitentidega seoses investeerimisest, sealhulgas kasutades tuletisinstrumente. Danske Bank Groupi uurimisanalüütikud ei tohi investeerida oma uurimissektoritega seotud väärtpaberitesse.

Lingid muudele veebisaitidele

Koduleht pakub juurdepääsu Danske Bank Groupi muudele veebilehtedele, millele kohalduvad vastaval veebilehel avaldatud kasutustingimused. Koduleht võib pakkuda ka juurdepääsu kolmandate isikute lehtedele, kasutades asjakohaseid linke või pakkudes või edastades kolmanda isiku pakutavaid tooteid, teenuseid ja teavet. Danske Bank Group ei ole läbi vaadanud ega vastuta kolmandate isikute kodulehtede sisu ega nende pakutavate toodete või teenuste eest.

Veebisaidi turvalisus

Kuigi usume, et koduleht on vaba viirustest, pahavarast ja muudest tõrgetest, mis võivad teie IT-süsteeme mõjutada, sisenete te kodulehele ja kasutate seda omal vastutusel. Danske Bank Group ei vastuta kodulehe kasutamisest tulenevate mistahes kahjude ega kahjustuste eest. Samuti ei vastuta Danske Bank Group kodulehe kättesaadavuse eest. Danske Bank Group ega ükski tema juhtkonna liige, spetsialist ega töötaja ei nõustu ühegi kahjustuse, otsese või kaudse kahjuga ega mistahes muu võimaliku kahjuga, mis tuleneb kodulehe kättesaadavusest või kasutamisest, sealhulgas seoses IT-süsteemide juurdepääsu ja kasutamise tagajärjel teie arvutile tekkinud kahju või veaga. Kodulehe kaudu esitatud päringuvormidesse (sh kontaktivormidesse) sisestatud andmed on SSL-krüptimisega kaitstud ja neid ei avalikustata kolmandatele isikutele. Danske Bank Groupi e-panganduse (eBank) kaudu edastatud päringud ja tehtavad toimingud on kaitstud SSL-krüptimisega. Meile (avaliku) interneti teel saadetud meilisõnumid ei pruugi olla kaitstud. Seetõttu soovitame enda meilisõnumitesse isiklikku teavet mitte lisada.

Omandiõigus ja intellektuaalomandi õigused

Danske Bank Group on kodulehel avaldatud materjali autor. Kõik õigused omandiõiguse, autoriõiguse, kaubamärkide ja muude intellektuaalse omandi õiguste suhtes, mis on seotud kodulehe ja sellel mainitud toodete ja teenustega, kuuluvad Danske Bank Groupile ja selle üksustele, välja arvatud juhul, kui on märgitud, et sellised õigused kuuluvad kolmandale isikule. Kodulehe kasutajana võite vaadata ja printida ülalmainitud sisu ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Mistahes muul viisil ei tohi te kodulehe sisu ega selle osi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada ega käsutada, sealhulgas kopeerida, paljundada, salvestada ega muul viisil reprodutseerida, kohandada, muuta, üle kanda, loovutada ega üle anda vms.