Info teenuselepingute lõpetamise kohta

Nagu oleme varem teavitanud, on Danske Bank otsustanud keskenduda Balti riikides üksnes Danske Bank Groupi Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele, millel on Põhjamaades tugev esindatus.

Muudatused on seotud strateegilise otsusega keskenduda Põhjamaade klientidele ja viia meie äritegevus kooskõlla grupi strateegiaga. Balti riikides on Põhjamaade klientide tütarettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid kliendisegment, kellele saame luua enim väärtust meie kogemuste, rahvusvaheliste teenuste ja lahenduste kaudu. Selle strateegia kohaselt ei paku Danske Bank A/S enam finantsteenuseid Balti riikide kohalikele ettevõtetele ja eraklientidele.

Pangakontod

 • Kontod

  Mida peate teadma?

  • Arvelduskonto(de) leping(ud) öeldakse üles ja olemasolev(ad) pangakonto(d) suletakse 2. märtsil 2019.
  • Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid (raha või väärtpabereid), peate esitama panga ärikeskusesse taotluse vahendite ülekandmiseks.
  • Kui pank saab ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest Teie nimele makse, kannab ta selle Teie uuele kontole, kui olete esitanud pangale vastavad andmed. Hiljem laekunud summad tagastab pank maksjale.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil kanda oma arvelduskonto jääk enda kontole teise makseteenuste osutaja juures hiljemalt 1. märtsil 2019 kell 17.00. Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid, peate esitama nende ülekandmiseks taotluse panga ärikeskuses. Pärast konto sulgemist panka jäänud vahendid saate kanda üksnes kontole, mis on avatud Teie nimel mõne Euroopa Majanduspiirkonna riigi finantsasutuses.
  • Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid (nt Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Maksu- ja Tolliamet), kes teevad Teie kontole makseid, oma uutest kontonumbritest teise makseteenuste osutaja juures.
  • Te saate arvelduskonto lepingu ja seonduvad lepingud varem üles öelda, saates meile vabas vormis avalduse kas Danske eBankis või e-posti aadressil avaldus@danskebank.ee koos digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mille leiab siit.

 • Kasvuhoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie kasvuhoiuse lepingu(d) üles 2. veebruaril 2019.
  • Hoiustatud summa ja intressid (tavapärane ja vajaduse korral täiendav intress) makstakse Teie arvelduskontole 2. veebruaril 2019.

Krediidilepingud

 • Krediidilepingud

  Mida peate teadma?

  • Laenu-, liisingu-, garantii-, krediitkaardi limiidi ja krediitkaardi lepingud jäävad kehtima, kuid muutub nende teenindamise konto.
  • Alates 21.11.2018 on Teil võimalus ja alates 02.03.2019 kohustus tasuda pangale krediidilepingu(te) täitmise maksed Krediidi teenindamise kontole. Konto number edastati Teile 21. novembri kirjaga „Danske Bankiga sõlmitud lepingute ülesütlemine“.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarbeks on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Krediidi teenindamise konto on avatud ainult krediidi tagasimaksmise eesmärgil. Nimetatud konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega teisteks igapäevasteks pangateenusteks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole:
   Makse saaja: Danske Bank A/S Eesti filiaal
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine
   Maksel pole viitenumbrit ja e-arvet ei saa tellida.
  • Kui olete pangale tasunud krediidilepinguga seotud kindlustuslepingu makseid, tuleb ka need edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
  • Palun teostage maksed Krediidi teenindamise kontole vastavalt krediidilepingu maksegraafikule ja tegelikele lepingulistele kohustustele.
  • Krediidi teenindamise kontole laekunud maksed loetakse krediidilepingu maksekohustuse täitmiseks vastavalt krediidilepingu maksegraafikus sätestatud kuupäevadele. See tähendab, et makset ei debiteerita krediidikohustuse täitmiseks mitte siis, kui see laekub kontole, vaid vastavalt krediidilepingus sätestatud maksetähtajale. Mitme kohustuse korral debiteeritakse maksed vastavalt nende lepingujärgse täitmise järjekorrale. 
  • Pangal on õigus maksjale osaliselt või täielikult tagasi kanda Krediidi teenindamise kontole laekunud vahendid, mis panga hinnangul ei vasta krediidilepingu täitmise eesmärgile (nt enam makstud summa ületab oluliselt järgnevateks regulaarseteks makseteks vajalikke summasid).
  • Juhul, kui Teil on kehtiv elektrooniliste teenuste leping, leiate krediidilepingu info, alusintressi muutumise teatised ning vastava intressiperioodi graafikud Danske eBankist. Samuti näete Danske eBankist Krediidi teenindamise kontot ja selle kaudu toimunud makseid. Kui Teil ei ole kehtivat elektrooniliste teenuste lepingut, edastatakse Teile teavet endiselt e-posti või posti teel.
  • Kui krediidi- või tagatislepingutes on märgitud kohustus omada pangas arvelduskontot, siis pank kinnitab, et kõik sellised kohustused on nüüdsest tühistatud ega ole enam asjakohased.

  Mida peate tegema?

  • Alustage oma krediidilepingu(te) kohustuste täitmist Krediidi teenindamise konto kaudu juba alates 21.11.2018. Krediidi teenindamise konto kasutamine on kohustuslik alates 02.03.2019, kuid soovitame hakata seda kontot kasutama võimalikult varakult.
  • Jälgige hoolikalt krediidilepingu maksekohustusi ja maksete teostamise tähtaegu.
  • Soovitame teostada krediidikohustuse täitmiseks vajalik makse üks päev enne maksekohustuse tähtaega. Nii väldite võimalikke arusaamatusi makse hilinemise, võlgnevuste tekkimise ja viiviste arvutamisega.
  • Laenusaajale välja maksmata lepingujärgsed laenusummad makstakse välja vastavalt laenulepingule laenusaaja taotluse alusel. Kui lepingulist laenusummat ei ole Teile täielikult välja makstud, Teil on õigus väljamaksele ning Te soovite seda laenusummat, võtke palun pangaga ühendust.
  • Kui soovite tasuda ennetähtaegselt oma krediidilepingust tulenevaid kohustusi, võtke kindlasti eelnevalt ühendust pangaga, saates näiteks teate Danske eBanki kaudu. Vastasel juhul võib pank leida, et Krediidi teenindamise kontole laekunud summa ei ole jooksvate maksekohustuste täitmiseks vajalik, ja tagastada selle maksjale.
  • Krediidilepingute lõppedes võtke palun kindlasti pangaga ühendust, et leppida kokku tagatiste kustutamiseks vajalikes sammudes (nt hüpoteegi või kommertspandi kustutamine).

Pangakaardid

 • Deebetkaardid

  Mida peate teadma?

  • Kui Teil on kehtiv deebetkaart, siis selle maksekaardilepingu ütleb pank üles ja sulgeb deebetkaardi 1. veebruaril 2019.
  • Igakuise haldustasu (kui see on kohaldatav) arvestamine lõpetatakse kohe pärast kaardi sulgemist ning tasud arvatakse kontolt maha. Seega palume Teil tagada oma kontol piisavate vahendite olemasolu tasu debiteerimiseks.
  • Kui kaardiga kaasneb reisikindlustus, kehtib see kuni kindlustuslepingu lõpptähtaja saabumiseni.

Elektroonilised kanalid

 • Elektroonilised teenused (Danske eBank, Danske mBank, Danske Telefonipank, Danske SMS-teavitus, koondmaksed)

  Mida peate teadma?

  • Teie elektrooniliste teenuste leping jääb kehtima. See tähendab, et Teil säilib võimalus kasutada Danske eBanki piiratud ulatuses, et kontrollida finantsinstrumentide raporteid ja konto väljavõtteid, laenumaksete ajakava, vahetada pangaga infot jne.
  • Need Danske eBanki korraldused, mis on algatatud 2. märtsil suletava konto kaudu ja mis pole täidetud 2019. aasta 1. märtsiks, tühistatakse.
  • SMS-teavituse teenus lõpetatakse ja Te ei saa uusi sõnumeid alates 2. veebruarist 2019.
  • Danske mBanki teenus lõpetatakse 2. veebruaril 2019.
  • Danske Telefonipanga teenus lõpetatakse 2. märtsil 2019.
  • Suletud kontode väljavõtted on kättesaadavad Danske eBankist.

 • Pangalink (autoriseerimis- ja makseteenused)

  Mida peate teadma?

  • Pangalingi leping öeldakse üles 2. veebruaril 2019.
  • Alates 2. veebruarist 2019 ei saa Te pakkuda oma klientidele oma portaalis Danske eBanki kaudu autoriseerimis- ega makseteenuseid.

  Mida peate tegema?

  • Palun tagage, et 2. veebruariks 2019 oleks Teie portaalist kustutatud Danske pangalinki puudutav teave ning kõrvaldatud võimalus Danske eBanki kaudu maksta või sisse logida.

Maksed ja arveldusteenused

 • Maksekorraldused

  Mida peate teadma?

  • Makseid Danske Banki kontodele ja kontodelt saate algatada ilma piiranguteta kuni kella 17.00-ni 1. märtsil 2019.
  • Kui soovite, et pank võtaks ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest vastu laekumisi suletud kontole ja edastaks need Teile, peate esitama pangale oma uue kontonumbri.

  Mida peate tegema?

  •  Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad makseid Teie Danske Banki kontole, oma uuest kontonumbrist teise makseteenuste osutaja juures.
 • E-arve

  Mida peate teadma?

  • E-arvete vastuvõtmine toimib kuni 1. märtsini 2019 (kaasa arvatud).
  • E-arve püsimakseleping lõpetatakse 2. veebruaril 2019.
  • Alates 2. märtsist 2019 ei võta Danske Bank vastu Teile teenusepakkujate poolt saadetud e-arveid ega tee nende alusel automaatseid makseid.
  • Kui olete saanud e-arveid, mida pole tasutud 1. veebruariks 2019 (kaasa arvatud), siis seonduvaid makseid ei tehta. Seega peate ise hoolt kandma, et need arved saaksid muul viisil tasutud.

  Mida peate tegema?

  • Tellige e-arved ja soovi korral nende automaatne tasumine teise panga kaudu. Soovitame Teil seda teha enne 31. detsembrit 2018. Sellega ennetate võimalikku katkestust arvete automaatsel tasumisel.
  • E-arvete teise panka üleviimiseks tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüjale) uus e-arve tellimus. Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Pärast tellimuse kättesaamist saadab teenusepakkuja Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).
 • Püsikorraldus

  Mida peate teadma?

  • Püsikorralduse leping öeldakse üles 2. veebruaril 2019.
  • Püsikorralduse viimane makse debiteeritakse Teie pangakontolt ja kantakse saajale üle maksepäeval, mis ei ole hilisem kui 1. veebruar 2019.

  Mida peate tegema?

  • Kui soovite jätkata püsikorralduse teenuse kasutamist, soovitame Teil sõlmida vastavad lepingud teise makseteenuste osutaja juures.

Säästmine ja investeerimine

 • Tähtajaline hoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie tähtajalise hoiuse lepingu üles 2. veebruaril 2019 (v.a panditud hoiused, mida kasutatakse laenude tagatisena).
  • Hoiuse summa ja intressid deposiidi lepingujärgse lõppkuupäevani makstakse Teie arvelduskontole 2. veebruaril 2019.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil hiljemalt 1. märtsiks 2019 (kella 17.00-ks) kanda oma arvelduskontol olevad vahendid enda arvelduskontole teise teenusepakkuja juures.
 • Investeerimisteenuste leping

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie investeerimisteenuste lepingu üles 2. veebruaril 2019.
  • Väärtpaberitehingute ostukorraldused tühistatakse alates 30. jaanuarist 2019.
  • Väärtpaberite ülekandmine oma kontole teise teenusepakkuja juures ning Danske Investi vahendite lunastamine on tasuta kuni 2. veebruarini 2019.

  Mida peate tegema?

  • Kui Teie väärtpaberikontol on väärtpabereid või teisi finantsinstrumente, soovitame Teil avada uue väärtpaberikonto mõne teise teenusepakkuja juures.
  • Palun esitage meile hiljemalt 1. veebruariks 2019 korraldus kanda Teie väärtpaberid üle teise teenusepakkuja juures asuvale väärtpaberikontole.

Valuutavahetuse, rahaturu ja finantsinstrumentide tehingutega seotud lepingud

 • Valuutavahetuse, rahaturu ja finantsinstrumentide tehingutega seotud lepingud

  Mida peate teadma?

  • Tuletisinstrumentide raamlepingu tüüptingimuste punkti 18.5 kohaselt lõpetab pank Teiega antud lepingu (kui see on olemas) alates 2. veebruarist 2019.
  • Vastavalt Telefoni teel valuutavahetusteenuste osutamise lepingu tüüptingimuste punktile 7.4 lõpetab pank Teiega antud lepingu (kui see on olemas) alates 2. veebruarist 2019.

Hinnastamine

Kui Teil on küsimusi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma suhtehalduriga.