Danske Bank avaldab alates 25. maist 2018 kehtiva isikuandmete töötlemise teabe

2018. aasta 25. mail jõustub Danske Banki Üldtingimuste uus versioon.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse) nõuete täitmiseks kehtestatakse Üldtingimustele uus lisa: Danske Banki Isikuandmete töötlemise teave. Nimetatud dokument asendab senise andmete töötlemist käsitleva lisa Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

Danske Banki Isikuandmete töötlemise teabes kirjeldame, kuidas Danske Bank A/S Eesti filiaal kaitseb füüsiliste isikute isikuandmeid ja nende isikute seadusest tulenevaid privaatsusega seotud õigusi. Lisa käsitleb järgmisi teemasid:

  • Miks pank isikuandmeid kogub ja kasutab.
  • Milliseid isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse.
  • Millal ja kuidas isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse.
  • Isikuandmete edastamine kolmandatele isikute.
  • Isikuandmetega seotud õigused.
  • Kuidas pöörduda vajaduse korral andmekaitsespetsialisti poole ja esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta.

Lisaks värskendatakse Üldtingimusi viidetega Danske Banki Isikuandmete töötlemise teabele, mis asendavad praegused viited Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

Teil kui kliendil pole vaja midagi ette võtta. Värskendatud Üldtingimused ja selle lisa – Danske Banki Isikuandmete töötlemise teave – jõustuvad automaatselt 25. mail 2018.

Soovitame Teil uute dokumentidega põhjalikult tutvuda:

Küsimuste korral helistage palun Danske Banki kliendiinfo numbril 6 800 800.