Tähtajaline hoius

Danske Bank ei sõlmi eraklientidega uusi tähtajalisse hoiuse lepinguid. Varasemalt sõlmitud lepingud kehtivad hoiuse lepingus märgitud lõppkuupäevani.

Tähtajalisest hoiusest lähemalt

 • EUR ja USD hoiuste põhitingimused

  EUR ja USD hoiuste põhitingimused

  • Tähtajalise hoiuse intress laekub kontole igakuiselt või hoiuperioodi lõpus.
  • Tähtajalise hoiuse lõppedes saate arvelduskontole laekunud summa mugavalt teise panka suunata, tehes ülekande:
  • Hoiuperioodi vältel hoiuse summat ei saa muuta.
  • Tähtajalist hoiust saab lõpetada ainult panga ja kliendi kokkuleppel. Sellise kokkuleppe eelduseks on asjaolu, et sellise hoiuse eest intressi ei maksta, sh kui osa on juba välja makstud, siis selle võrra vähendatakse väljamakstavat summat. Lisaks tuleb tasuda üle 50 000 euro suuruse või teises valuutas samaväärse väärtusega tähtajalise hoiusega seotud pangapoolsed refinantseerimiskulud. Klient ei pea katma panga refinantseerimiskulusid, juhul kui tähtajalise hoiuse leping lõpetatakse kehtivas seadusandluses toodud asjaoludel. 
  • Danske Banki hoiused on tagatud Taani hoiuste tagatisskeemiga (Garantiformuen).
 • Eurode ja USA dollarite intressimäärad

  Eurode ja USA dollarite intressimäärad

  Alljärgnevad intressimäärad kehtivad tähtajalistele hoiustele, mille intressi maksmise sagedus on:

  • Hoiuse lõppkuupäeval
  • Iga kalendrikuu viimasel kalendripäeval
  Lepingu periood Aastane intressimäär, %
   Kuud USD EUR
   1 0,30 0,01
   2 0,40 0,01
   3 0,50 0,01
   4 0,55 0,01
   5 0,60 0,01
   6 0,65 0,01
   7 0,65 0,01
   8 0,70 0,01
   9 0,80 0,01
   10 0,85 0,01
   11 0,85 0,01
   12 0,95 0,01
   18 1,0 0,01

Hoiuste ja väärtpaberite tagamise süsteem

 • Hoiuste ja väärtpaberite tagamise süsteem

  Danske Bank A/S-i Eesti filiaalis hoitavad hoiused ja väärtpaberid on tagatud Taani Tagamisskeemi kohaselt. Täpsemat infot saab allpool, järgmisest dokumendist:

 • Mis on hoiustajate ja investorite tagatisfond?
  Taani hoiustajate ja investorite tagatisfond (edaspidi „Tagamisskeem“) on Taani Kuningriigi seaduse alusel asutatud organ. Fond hüvitab teatud ulatuses Taani pankade, hüpoteegipankade või investeerimisühingu klientidele tekkinud kahjud, kui panga, hüpoteegipanga või investeerimisühingu tegevus sundlõpetatakse. See kaitse kehtib ka Danske Bank A/S-i Eesti filiaali (edaspidi „pank“) klientide kohta (eraisikud ja juriidilised isikud).
 • Kui suure summa fond hüvitab?

  Fondid
  Fond saab hüvitada kliendile tema pangakonto(de)l olevate mis tahes valuutas hoiuseid või rahalisi vahendeid kuni kuni 100 000 euro ulatuses.

  Väärtpaberid
  Juhul kui pank ei tagasta kliendile kuuluvaid väärtpabereid, siis hüvitab Tagatisskeem kuni 20 000 eurot kliendi kohta.

 • Kuidas hüvitis arvutatakse?

  Hoiused
  Laenude ja muude pangale võlgnetavate (tähtajaks tasumata) kohustuste summa arvutatakse maha kliendi hoiusest või kontojäägist. Kliendile makstakse rahaliste vahendite positiivse saldo summa korral kuni 100 000 eurot. Mõningatel juhtudel on tagatud suurem summa. Teatud isikute hoiused ei ole tagatud, nende loetelu Tagatisskeemi kodulehel ja Hoiustaja teabelehel.

  Väärtpaberid
  Üldiselt ei avalda panga poolne maksete peatamine või sundlõpetamine väärtpaberitele mõju, kuna isegi sellistel juhtudel saavad investorid oma väärtpaberid tavaliselt tagasi.
  Kui kliendile ei ole võimalik väärtpabereid, tagastada, siis hüvitab Tagatisskeem sellest tuleneva kahju kuni 20 000 euro väärtuses investori kohta, võttes sellest maha pangale tasumisele kuuluvad võlgnevused. Hüvitis ei ületa väärtpaberite turuväärtust. Tagatisskeemi arvel ei tagata ega hüvitata Danske Bank A/S-i poolt emiteeritud väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad jms) või väärtpabereid, mida arvestatakse Danske Bank A/S-i omavahendite koosseisus.

 • Kuidas hüvitist taotleda?
  Taani Tagamisskeem hüvitab Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele hoiused koostöös Eesti Tagatisfondiga. Eesti Tagatisfond maksab filiaali hoiused välja Taani Tagamisskeemi nimel ja arvel ning temalt saadud juhiste kohaselt, esitab klientidele informatsiooni seoses hoiuste hüvitamise korra ja tähtaegadega ning võtab Taani Tagamisskeemi nimel vastu filiaali hoiustajate esitatud päringuid.
  Hüvitised peavad olema välja makstud reeglina seitsme tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast alates, seda aega võidakse pikendada kuna tegemist on filiaali hoiuste eest hüvitiste väljamaksmisega.
  Kui tagatisfond ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on kliendil õigus esitada nõue Taani Tagamisskeemi vastu. Nõude aegumistähtaeg on neli (4) kuud arvates hoiuste peatamise päevast.

  Kui olete väljavõtte kätte saanud, aitab Teie uus pank Teil esitada tagatisfondile nõude. Tagatisfond maksab hoiused Teie uude panka seitsme tööpäeva jooksul.

  Tagatisfondiga saate ühendust võtta aadressil:
  Garantiformuen (Taani hoiuste tagamise skeem)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  E-post: gii@gii.dk
  Koduleht: www.gii.dk

  Kui Teie pole makset seitsme tööpäeva jooksul saanud, soovitame Teil ühendust võtta Tagatisskeemiga, kuna peate järgima nõude aegumise tähtaega.
 • Lisateave Taani hoiuste tagamise skeemi kohta
  Garantiformuen (Taani Tagatisskeem)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  E-post: gii@gii.dk
  Koduleht: www.gii.dk

  Taani seadus, mis reguleerib hoiuste ja väärtpaberite tagamist.
  Taani seaduse ingliskeelne tõlge, mis reguleerib hoiuste ja väärtpaberite tagamist, asub Taani finantsinspektsiooni kodulehel aadressil www.finanstilsynet.dk või www.dfsa.dk.

Vaata lisaks