Investeerimislahendused

Nõuanded investoritele

 • Väärtpaberikonto avamine

  Allpool on esitatud üldine kirjeldus varade eristamise erinevatest tasemetest, mida pakutakse Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele.


   

  LÕPPINVESTORI KONTO
  Lõppinvestori konto on väärtpaberikonto, mis on registreeritud kliendi nimele ning millel hoitakse vaid ühe pangakliendi väärtpabereid. Lõppinvestori kontol hoitav vara on panga maksejõuetuse korral kaitstud kõige kõrgemal tasemel, sest väärtpaberikontol olevad väärtpaberid on kliendi omandis, need ei kuulu panga pankrotivara hulka ning niisuguse vara arvel ei saa rahuldada ka panga võlausaldajate nõudeid.
  Kuna lõppinvestori kontod on registreeritud kliendi nimele, on teave tegeliku omandi kohta läbipaistvam ja täpsem.
  Teave nimeliste väärtpaberite investorite kohta on vahetult kättesaadav ka emitentidele, Juurdepääs ajakohastatud teabele lõppinvestorite kohta on emitentidele kasulik investorsuhete haldamiseks, üldkoosolekute korraldamiseks ja hääletamisteks.

  Lõppinvestori kontode puhul on Nasdaq CSD-s kättesaadavad järgmised täiendavad teenused:

  • portfelli ülekandmine
  • Nasdaq CSD poolt väljastatavad konto väljavõtted:
   • Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamise teatis e-postiga
   • aasta kontoväljavõte.

  Lõppinvestori konto sulgemise eest Nasdaq CSD-s võetakse teenustasu vastavalt Danske Banki kehtivale hinnakirjale.

  Hooldus- ja tehingutasud on samad lõppinvestori kontode ja esindajakontode puhul ega sõltu varade eristamise tasemest.

  Täiendava info saamiseks tutvuge Danske Banki kehtiva hinnakirjaga.

   


   

  ESINDAJAKONTO
  Esindajakonto on väärtpaberikonto, mis on registreeritud panga nimele ning seda kasutatakse panga ühe või mitme kliendi vara (st mitte Pangale kuuluva vara) hoidmiseks. Esindajakonto puhul peab pank sisemist registrit tegelike omanike kohta.
  Esindajakonto puhul ei ole info investorite kohta emitendile vahetult kättesaadav ning klient ei saa väärtpaberite omanikuna täita oma õigusi ja kohustusi isiklikult. Emitent võib seetõttu paluda pangal lõppinvestorite kohta teabe edastamist. See on näiteks vajalik enne üldkoosolekuid või muid korporatiivseid sündmuseid.
  Varad, mida hoitakse esindajakontol, on kaitstud panga maksejõuetuse korral, sest esindajakontol olevate varade ja neist varadest tekkivate varade (näiteks dividendide, kupongimaksete jms) omanikud on vastavad kliendid ning kõnealune vara ei kuulu panga pankrotivara hulka ja niisuguse vara arvel ei saa rahuldada ka panga võlausaldajate nõudeid. Tulenevalt mõnes teises riigis kehtiva maksejõuetuse õiguse erisustest võib esindajakontol hoitavate varade ülekandmine teisele teenusepakkujale, väärtpaberite käsutamine või muude väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamine olla piiratud.

   

  Pangasisese väärtpaberikonto sulgemine on Danske Bank’is tasuta.

  Hooldustasud ning tehingutasud ei erine Nasdaq CSD-s avatud lõppinvestori konto ja esindajakonto puhul.

  Täiendava info saamiseks tutvuge Danske Banki kehtiva hinnakirjaga.

 • Väärtpaberitehingute tegemine

  Väärtpaberitehinguid saate teha:

  • elektrooniliselt Danske eBankis
  • külastades Danske Banki ärikeskust

  Väärtpabereid müües broneeritakse Teie väärtpaberikontol vastav kogus väärtpaberid; väärtpaberite väärtuspäeval väärtpaberid debiteeritakse teie väärtpaberikontolt ja raha kantakse väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
  Tehingu tegemise ning väärtuspäeva vahel ei ole Teil võimalik omandatud väärtpaberite ega debiteeritud rahasummaga teha teisi tehinguid.
  Juriidilisel isikul tuleb väärtpaberitehingute tegemiseks esitada pangale oma LEI-kood (Legal Entity Identifier). Täiendav info LEI-koodi kohta on leitav rubriigist "Oluline info investorile" alajaotusest LEI-kood.

 • Sotsiaalse vastutuse poliitika

  SOTSIAALSE VASTUTUSE POLIITIKA

  Danske Bank Grupis on kehtestatud uus poliitika – sotsiaalselt vastutustundlik investeerimispoliitika (edaspidi SRI-poliitika). Poliitika eesmärk on tagada, et klientide raha ei investeeritaks sellistesse ettevõtetesse, mis eiravad inimõiguste, relvastuse, töötingimuste, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse alaseid rahvusvahelisi standardeid.

  SRI-poliitika kehtib Grupi oma toodete suhtes, mille puhul Grupp haldab investeeringuid klientide nimel.

  „Me otsustasime kehtestada SRI-poliitika selleks, et tagada kindlustunne klientidele, kes paigutavad oma investeeringud Gruppi,“ sõnab Danske Capitali asepresident Niels-Ulrik Mousten. Otsus kehtestada Grupis SRI-poliitika on tihedalt seotud meie veendumusega, et nõuetekohane käitumine on pikaajalise väärtuse loomise eeltingimus ettevõttes. „Just seetõttu polegi SRI-poliitika vastuolus Grupi eesmärgiga teenida võimalikult suurt tulu oma klientidele,“ ütleb Niels-Ulrik Mousten.

  DIALOOG ETTEVÕTETEGA

  Rootsi ettevõte Ethix SRI Advisors kontrollib regulaarselt, kas portfelliettevõtted vastavad nõutud standarditele.
  Kui mingit ettevõtet süüdistatakse nõuete pidevas ja raskes rikkumises, siis uurib Ethix esitatud süüdistusi. Kogu protsessi vältel püüab Ethix pidada dialoogi ettevõtte ja teiste seotud osapooltega. Dialoog annab võimaluse kuulata ära süüdistatava ettevõtte selgitused ning uurida, kas ettevõte rakendab meetmeid rikkumise lõpetamiseks ja rikkumise kordumise ärahoidmiseks.
  Danske Bank Grupis on loodud SRI Komitee. Selle liikmed on Danske Capitali, Danske Pensioni ja Danske Investi direktorid ning kollektiivse vastutuse ja Grupi SRI valdkonna esindajad. Ethixi teostatud analüüsidest lähtuvalt otsustab SRI Komitee, kas loobuda süüdistatava ettevõtte väärtpaberitest või jätkata dialoogi ettevõttega.

  „Dialoogi eesmärk on selgitada välja, kas antud ettevõte kavatseb muuta oma käitumist seoses kõnealuse juhtumiga või mitte. Sõltuvalt dialoogi tulemustest otsustame, kas selle ettevõtte väärtpabereid müüa või hoida,” ütleb Niels-Ulrik Mousten.

  Lisateavet SRI-poliitika kohta leiate veebilehelt www.danskebank.com/responsibility.

Hoiuste ja väärtpaberite tagamise süsteem

 • Hoiuste ja väärtpaberite tagamise süsteem

  Danske Bank A/S-i Eesti filiaalis hoitavad hoiused ja väärtpaberid on tagatud Taani Tagamisskeemi kohaselt. Täpsemat infot saab allpool, järgmisest dokumendist:

 • Mis on hoiustajate ja investorite tagatisfond?
  Taani hoiustajate ja investorite tagatisfond (edaspidi „Tagamisskeem“) on Taani Kuningriigi seaduse alusel asutatud organ. Fond hüvitab teatud ulatuses Taani pankade, hüpoteegipankade või investeerimisühingu klientidele tekkinud kahjud, kui panga, hüpoteegipanga või investeerimisühingu tegevus sundlõpetatakse. See kaitse kehtib ka Danske Bank A/S-i Eesti filiaali (edaspidi „pank“) klientide kohta (eraisikud ja juriidilised isikud).
 • Kui suure summa fond hüvitab?

  Fondid
  Fond saab hüvitada kliendile tema pangakonto(de)l olevate mis tahes valuutas hoiuseid või rahalisi vahendeid kuni kuni 100 000 euro ulatuses.

  Väärtpaberid
  Juhul kui pank ei tagasta kliendile kuuluvaid väärtpabereid, siis hüvitab Tagatisskeem kuni 20 000 eurot kliendi kohta.

 • Kuidas hüvitis arvutatakse?

  Hoiused
  Laenude ja muude pangale võlgnetavate (tähtajaks tasumata) kohustuste summa arvutatakse maha kliendi hoiusest või kontojäägist. Kliendile makstakse rahaliste vahendite positiivse saldo summa korral kuni 100 000 eurot. Mõningatel juhtudel on tagatud suurem summa. Teatud isikute hoiused ei ole tagatud, nende loetelu Tagatisskeemi kodulehel ja Hoiustaja teabelehel.

  Väärtpaberid
  Üldiselt ei avalda panga poolne maksete peatamine või sundlõpetamine väärtpaberitele mõju, kuna isegi sellistel juhtudel saavad investorid oma väärtpaberid tavaliselt tagasi.
  Kui kliendile ei ole võimalik väärtpabereid, tagastada, siis hüvitab Tagatisskeem sellest tuleneva kahju kuni 20 000 euro väärtuses investori kohta, võttes sellest maha pangale tasumisele kuuluvad võlgnevused. Hüvitis ei ületa väärtpaberite turuväärtust. Tagatisskeemi arvel ei tagata ega hüvitata Danske Bank A/S-i poolt emiteeritud väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad jms) või väärtpabereid, mida arvestatakse Danske Bank A/S-i omavahendite koosseisus.

 • Kuidas hüvitist taotleda?
  Taani Tagamisskeem hüvitab Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele hoiused koostöös Eesti Tagatisfondiga. Eesti Tagatisfond maksab filiaali hoiused välja Taani Tagamisskeemi nimel ja arvel ning temalt saadud juhiste kohaselt, esitab klientidele informatsiooni seoses hoiuste hüvitamise korra ja tähtaegadega ning võtab Taani Tagamisskeemi nimel vastu filiaali hoiustajate esitatud päringuid.
  Hüvitised peavad olema välja makstud reeglina seitsme tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast alates, seda aega võidakse pikendada kuna tegemist on filiaali hoiuste eest hüvitiste väljamaksmisega.
  Kui tagatisfond ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on kliendil õigus esitada nõue Taani Tagamisskeemi vastu. Nõude aegumistähtaeg on neli (4) kuud arvates hoiuste peatamise päevast.

  Kui olete väljavõtte kätte saanud, aitab Teie uus pank Teil esitada tagatisfondile nõude. Tagatisfond maksab hoiused Teie uude panka seitsme tööpäeva jooksul.

  Tagatisfondiga saate ühendust võtta aadressil:
  Garantiformuen (Taani hoiuste tagamise skeem)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  E-post: gii@gii.dk
  Koduleht: www.gii.dk

  Kui Teie pole makset seitsme tööpäeva jooksul saanud, soovitame Teil ühendust võtta Tagatisskeemiga, kuna peate järgima nõude aegumise tähtaega.
 • Lisateave Taani hoiuste tagamise skeemi kohta
  Garantiformuen (Taani Tagatisskeem)
  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
  DK-1250 København K
  Tel. (+45) 33 14 62 45
  E-post: gii@gii.dk
  Koduleht: www.gii.dk

  Taani seadus, mis reguleerib hoiuste ja väärtpaberite tagamist.
  Taani seaduse ingliskeelne tõlge, mis reguleerib hoiuste ja väärtpaberite tagamist, asub Taani finantsinspektsiooni kodulehel aadressil www.finanstilsynet.dk või www.dfsa.dk.

Oluline teave

Finantsinstrumentide väärtus võib nii suureneda kui ka väheneda. Finantsinstrumentidesse investeerimise riskid kannab täies ulatuses klient. Finantsinstrumentidesse investeerimisest võib tekkida kasum või kahjum, mistõttu ei pruugi klient saada rahalist kasu ja võib koguni kaotada osa või kogu investeeritud summa. Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne alus edasiste tulemuste ennustamiseks. Välisturgude finantsinstrumente mõjutavad ka valuutakursside kõikumised, mis võivad finantsinstrumentide hinda mõjutada positiivselt või negatiivselt. See teave ei kujuta endast investeerimisnõustamist, teenusepakkumist ega pakkumist konkreetse finantsinstrumendi ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks või hoidmiseks.

Enne konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimist soovitame Teil tutvuda prospekti, investori põhiteabe dokumendi ja tingimustega, mille leiate aadressil www.danskeinvest.com/estonia.

Veebilehel esitatud igasugune teave finantsinstrumentidesse investeerimise kohta on reklaamteave. Teave ei ole ette nähtud levitamiseks või kasutamiseks isikute poolt mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selle teabe levitamine või kasutamine on ebaseaduslik. Eelkõige ei ole teave ette nähtud levitamiseks Isikutele, kes kuuluvad kategooriasse „US person“ Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seaduse (muudetud redaktsioonis) ja Ameerika Ühendriikide 1934. aasta väärtpaberituru seaduse (muudetud redaktsioonis) tähenduses, ega kõnealuste isikute poolt kasutamiseks.

Vaata lisaks