Oluline info investorile

Klientidele investeerimisteenuste osutamist reguleerivad reeglid põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil, mis on tuntud ka lühendi all MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). MiFIDi üheks eesmärgiks on suurendada investori kaitset ning selleks kohustab direktiiv investeerimisteenuste pakkujaid senisest põhjalikumalt hindama teenuse sobivust kliendile.

MIFIDist lähemalt

 • MiFID-i nime all tuntud EL õigusakt

  MiFID-i nime all tuntud EL õigusakt reguleerib põhjalikult investeerimisteenuste osutamise sisu ja ulatust, aga ka investeerimisühingu ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusloaga seonduvat ning järelevalve aspekte.

  • Investori kaitsmise eesmärgil näeb direktiiv ette erinevad kliendiliigid, mida kohaldatakse investeerimisteenuste osutamisel. Klientide liigitamine toob teenuse osutajale kaasa kohustuse teha kindlaks kliendi kogemused ja teadmised väärtpaberituru valdkonnas ning kliendile erinevaid tooteid ja teenuseid müües hindama nende sobivust ja asjakohasust.
  • Lisaks on investeerimisteenuse osutajad MiFID-i kohaselt kohustatud andma kliendile oluliselt enam infot nii erinevate investeerimisteenuste, väärtpaberite liikide kui nendega kaasnevate tasude ja kulude kohta.
  • Uued põhimõtted sätestavad, et kui klient annab investeerimisteenuse osutajale korralduse teha toiming oma varaga (näiteks osta või müüa väärtpabereid), peab teenuse osutaja seda tegema kliendi jaoks parimal võimalikul viisil.
  • MiFID soodustab Euroopa Liidu liikmesriikide turgude omavahelist integreerumist ning suurendab klientide kaitset ja investeerimisteenuste läbipaistvust.
  • MiFID-i eesmärk on suurendada väärtpaberituru tõhusust ning parandada klientide investeerimisvõimalusi.
  • MiFID-iga on põhjalikult reguleeritud investeerimisteenuste sisu ja ulatus, investeerimisühingule ja reguleeritud turu korraldajale tegevusloa andmise ja võtmise alused ning menetlus, samuti nimetatud isikutes olulise osaluse omandamise ja võõrandamise kontroll ning tegutsemine teistes liikmesriikides.
  • Samuti on MiFID-iga sätestatud nõuded investeerimisteenuste osutaja organisatsioonile, investeerimisteenuse osutamise standardid ning üksikasjalikud eeskirjad, mis kõrvaldavad takistavad asjaolud järelevalveasutuste koostöös ning soodustavad järelevalve kvaliteedi ühtlustumist Euroopa Liidu liikmesriikides.
 • LEI kood

  Alates 03.01.2018 tuleb juriidilisel isikul, kes soovib teha tehinguid väärtpaberite või tuletisinstrumentidega (näiteks FX Forwardid, FX Swapid või intressimäära Swapid), esitada pangale LEI–kood (Legal Entity Identifier). LEI-kood on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

  KUIDAS SAAB LEI-KOODI TAOTLEDA?

  LEI-koodi saab taotleda volitatud LEI väljastajalt, kes enne LEI-koodi väljastamist hindab teatud informatsiooni niisuguse juriidilise isiku kohta, kellele LEI-kood väljastatakse.

  • Vali volitatud LEI-koodi väljastaja. Vaata alajaotust "LEI-koodi väljastajad".
  • Registreeri andmed LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • Maksa registreerimistasud. Tasud on kajastatud LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • LEI-koodi väljastaja kinnitab andmed.
  • Informeeri LEI-koodist Danske Banki, saates selle e-postile marketsoperations@danskebank.ee.
  • Uuenda LEI-koodi iga aasta.

  LEI-KOODI VÄLJASTAJAD

  Eestis saab LEI-koodi taotleda Nasdaq CSD-st (Nasdaqcsd.com). Nimekirja volitatud LEI väljastajatest leiate siit.

  LEI-koodi taotlemine on tasuline (umbes 100 eurot) ja võtab aega kuni kaks nädalat. Samuti võidakse kohaldada aastatasu (umbes 80 eurot) LEI-koodi uuendamise eest.

  Täiendava informatsiooniga saate tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel.

 • Kulud ja tasud

  Vastavalt MiFID II-le informeerib pank kliente tehingueelselt kuludest ja tasudest, mis on seotud nii finantsinstrumendi kui ka pakutava teenusega.

  Nimetatud dokumentides koostatud näited on üldised ning tegelikud tehinguga seotud kulud võivad erineda näites väljatoodud kuludest. Selleks et saada täpne ülevaade oma tehinguga seotud kuludest, võtke Danske Bankiga ühendust.

 • Süsteemne täitja (SI)

  Käesoleval lehel annab Danske Bank teavet oma süsteemse täitja staatuse kohta.
  Kliendi korralduste süsteemne täitja (edaspidi süsteemne täitja) on investeerimisühing, kes täidab organiseeritult, sagedasti, korrapäraselt ja ulatuslikult kliendi korraldusi oma arvel väljaspool kauplemiskohta ning korraldamata mitmepoolset süsteemi.

  Süsteemse täitmise regulatsioon jõustus 3. jaanuaril 2018. Alates sellest kuupäevast saavad investeerimisühingud valida, kas olla süsteemsed täitjad teatud finantsinstrumendi või finantsinstrumentide grupi osas.
  1. septembrist 2018 määratakse investeerimisühingud automaatselt süsteemseks täitjaks nende finantsinstrumentide puhul, millega ühing on kaubelnud organiseeritult , sagedasti, korrapäraselt ja ulatuslikult. Süsteemse täitja staatust hinnatakse pidevalt vastavalt ärivajadustele ning regulatiivsetele nõuetele.

  Danske Bank kui süsteemne täitja
  Danske Bank on süsteemne täitja alates 3. jaanaurist 2018 turu tunnuskoodiga “DASI”. Süsteemse täitjana on Danske Bankil kohustus oma hinnanoteeringud avalikustada. Lisaks avalikustame infot tehingujärgselt, et aidata klientidel orienteeruda uutes läbipaistva korra tingimustes.
  Danske Bank teenindab kliente süsteemse täitjana börsil kaubeldavate instrumentide osas järgmistes varaklassides:

  • Põhjamaade aktsiad
  • Võlakirjad
  • Intressi- ja võlaturu tuletisinstrumendid;
  • Valuuta 

  Täpsemat infot leiab alljärgnevast dokumendist: Süsteemne täitja (PDF)

  Kuidas Danske Bank tehingueelset ning -järgset kauplemisteavet avalikustab?
  Danske Bank kasutab tehingueelse ning –järgse info avalikustamiseks tunnustatud kauplemisteabe aruannete avalikustajaid. 

  • Tehingueelse info avalikustamiseks kasutab Danske Bank BATS’i aktsiatehingute ning Trax’i muude instrumentidega tehtavate tehingute puhul.
  • Tehingujärgse info avalikustamiseks kasutab Danske Bank Nasdaq’i ning Trax’i.

  Allolevatelt linkidelt on ligipääs Danske Banki kui süsteemse täitja hinnanoteeringutele: