Eraisikute teenindamine

2019. aasta veebruaris otsustas Danske Bank lõpetada pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus

Krediidilepingute teenindamine

 • Krediidilepingute teenindamine

  Viimastel kuudel oleme Teiega ühendust võtnud seoses Danske Bankiga sõlmitud lepingute lõpetamisega. Danske Banki otsus sulgeda pangandustegevus Balti riikides ei muuda meie varasemate teavituste sisu ega nendega seotud tegevusi.

  Kui Teie arvelduskonto on suletud või kuulub sulgemisele lähikuudel ning Teil on kehtiv krediidileping, peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.

  Mida peate teadma?

  • Kui Te seni tasusite laenumakseid arvelduskonto kaudu, siis pärast konto sulgemist peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.
  • Krediidi teenindamise konto numbri saatsime Teile kirja teel. Te näete seda ka Danske eBankis.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarve on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Krediidi teenindamise konto on avatud ainult krediidi tagasimaksmise eesmärgil. See konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega muude igapäevaste pangateenuste kasutamiseks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
   Makse saaja: Danske Bank A/S Eesti filiaal.
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number.
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine.
   Maksel pole viitenumbrit ja e-arvet tellida ei saa.
  • Kui olete pangale tasunud krediidilepinguga seotud kindlustuslepingu makseid, Kredexi või MESi garantiide tasusid, tuleb ka need edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
  • Palume teostada maksed Krediidi teenindamise kontole vastavalt krediidilepingu maksegraafikule ja tegelikele lepingulistele kohustustele.
  • Krediidi teenindamise kontole laekunud maksed debiteeritakse krediidilepingus sätestatud maksetähtajal (mitte siis, kui need laekuvad Krediidi teenindamise kontole). Mitme kohustuse korral debiteeritakse maksed vastavalt nende lepingujärgse täitmise järjekorrale.
  • Pangal on õigus maksjale osaliselt või täielikult tagasi kanda Krediidi teenindamise kontole laekunud vahendid, mis panga hinnangul ei vasta krediidilepingu täitmise eesmärgile (nt enam makstud summa ületab oluliselt järgnevateks regulaarseteks makseteks vajalikke summasid).
  • Juhul, kui Teil on kehtiv elektrooniliste teenuste leping, leiate krediidilepingu info, alusintressi muutumise teatised ja vastava intressiperioodi graafikud Danske eBankist. Samuti näete Danske eBankist Krediidi teenindamise kontot ja selle kaudu toimunud makseid. Kui Teil ei ole kehtivat elektrooniliste teenuste lepingut, edastatakse Teile teavet endiselt e-posti või posti teel.
   Kui Teil ei ole Danske eBankile ligipääsu, pöörduge palun lepingu sõlmimiseks panka.
  • Kui krediidi- või tagatislepingutes on märgitud kohustus omada pangas arvelduskontot, siis pank kinnitab, et kõik sellised kohustused on nüüdsest tühistatud ega ole enam asjakohased.

  Mida peate tegema?

  • Jälgige hoolikalt krediidilepingu maksekohustusi ja maksete teostamise tähtaegu.
  • Soovitame teostada krediidikohustuse täitmiseks vajalik makse üks tööpäev enne maksetähtaega. Nii väldite võimalikke arusaamatusi makse hilinemise, võlgnevuste tekke ja viivistega.

  Võtke meiega ühendust juhul, kui:

  • Teile pole lepingulist laenusummat täies ulatuses välja makstud ja Te soovite, et pank teostaks väljamakse.
  • Soovite tasuda krediidilepingust tulenevaid kohustusi ennetähtaegselt. Muidu võib pank leida, et Krediidi teenindamise kontole laekunud summa ei ole jooksvate maksekohustuste täitmiseks vajalik, ja tagastada selle maksjale.
  • Teie krediidileping on lõppemas ja Teil on vaja leppida kokku tagatiste kustutamiseks vajalikes sammudes (nt hüpoteegi või kommertspandi kustutamine).


 • Hüpoteegi vabastamine
  Danske Bank A/S Eesti filiaal on lõpetamas oma tegevust Eestis. Danske Banki kasuks on seatud hüpoteeke, mis on kantud kinnistusraamatusse, kuid mis pole enam kehtivate krediidilepingute tagatiseks. Danske Bank A/S Eesti filiaal loobub sellistest hüpoteekidest, mis enam krediidikohustusi ei taga ja mille vastu nõudeid ei ole.

  Hüpoteekidest loobumiseks oleme esitanud või esitame peagi notari kaudu vastavad avaldused. Avalduse alusel teeb kinnistuskohtunik otsuse, millega kinnistusraamatusse märgitakse, et hüpoteegipidaja loobub hüpoteegist. Kinnisasja omanik ei pea sellega seoses astuma mingeid samme ega kaasne talle ka mingeid kulutusi, sest Danske Bank kannab hüpoteegist loobumise kulud.

  Muus osas jääb hüpoteegikanne kehtima ja kinnistu omanik saab seda omal valikul edasi kasutada – kas siis kustutada või vajadusel loovutada teisele hüpoteegipidajale. Selleks tehinguks ei ole Danske Banki kohalolu enam vajalik. Kui hüpoteegist loobumise kanne on kinnistusraamatusse tehtud, saadab kinnistusamet kinnistu omaniku postiaadressile lihtkirja kinnistu registriosa väljaprindiga, kust on näha hüpoteegist loobumine.

Teenuste üleviimine ja lõpetamine

 • Arvelduskonto sulgemine

  PANGATEENUSTE JA LEPINGUTE ÜLEVIIMINE TEISE PANKA
  Kui viite igapäevased pangateenused ja lepingud üle teise panka, juhime Teie tähelepanu järgmistele asjaoludele:
  • Arved.ee-ga liitunud ettevõtete e-arved saate üle viia keskkonnas www.arved.ee.

  Kui viite nende ettevõtete e-arved teise panka üle nimetatud keskkonnas, ei pea Te enam Danske Bankis ega teises pangas midagi eraldi tegema. Teiste ettevõtete e-arvete ja uute e-arvete lepingute sõlmimiseks pöörduge palun teenusepakkuja poole või uurige võimalusi teise panga internetipangas.

  Kui Teil on Danske Bankis kehtiv laenu- või liisinguleping, soovitame Teil kehtima jätta Danske Banki elektrooniliste teenuste lepingu, mida võib vaja minna laenu või liisinguga seotud info vahetamiseks.

  • Et kanda teise panka üle väärtpaberikontol olevad investeeringud, lugege lähemalt rubriigist "Väärtpaberite ülekandmine" ja võtke ühendust panga üldistel kontaktandmetel.

  ARVELDUSKONTO SULGEMINE
  Kui olete igapäevased pangateenused teise panka üle viinud, palume meile esitada arvelduskonto ülesütlemise avaldus:

  Pank sulgeb arvelduskonto viieteistkümne pangapäeva jooksul pärast vastava taotluse saamist. Küsimuste korral võtame Teiega ühendust.

  Arvelduskonto numbri muutumisest teavitage kindlasti olulisi osapooli:

  • tööandjat (esitage tööandjale töötasu ülekandmise avaldus)
  • Töötukassat
  • Sotsiaalkindlustusametit (kui Teile laekuvad riiklikud toetused või hüvitised)
  • järgmise tuludeklaratsiooni vormistamisel märkige sinna juba uus kontonumber

  Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid (raha või väärtpabereid), peate esitama pangale taotluse vahendite ülekandmiseks.

  Kui pank saab ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest Teie nimele makse, kannab ta selle Teie uuele kontole, kui olete esitanud pangale vastavad andmed. Hiljem laekunud summad tagastab pank maksjale.

  OLULINE INFO
  Üldtingimused (PDF)
  Arvelduskontolepingu tüüptingimused (PDF)
  Hoiustaja teabeleht (PDF)
  Isikuandmete töötlemise teave (PDF)
  Eraisiku lisaandmete küsimustik (PDF)
  Danske Bank A/S Eesti filiaali volitatud isikuandmete töötlejad (PDF)
  Suletud kontojäägi ülekandmise avaldus (PDF)


 • Digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamine

  DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD AVALDUSE ESITAMINE

  Kõige mugavam viis oma arvelduskonto sulgemiseks ja teenuselepingute lõpetamiseks Danske Bankis on saata pangale e-postiga digitaalselt allkirjastatud avaldus.

  Selleks ei ole vaja teha muud kui:

  • täita arvelduskonto ülesütlemise avaldus
  • allkirjastada avaldus digitaalselt (Te vajate selleks kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d ning peate teadma selle PIN2-koodi)
  • saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meiliaadressile avaldus@danskebank.ee 

  Pank sulgeb arvelduskonto ja lõpetab Teie senised teenuselepingud viieteistkümne pangapäeva jooksul alates avalduse saamisest. Küsimuste tekkides võtame Teiega kindlasti ühendust.

  OLULINE INFO
  Abistav juhend digitaalseks allkirjastamiseks (PDF)

 • E-arvete üleviimine teise panka

   E-ARVE

  • E-arvete üleviimiseks teise panka tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüjale) uus e-arve tellimus.

  Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Pärast uue e-arve tellimuse kättesaamist saadab teenusepakkuja Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).

     E-ARVE PÜSIMAKSELEPING

  • Alates 2. veebruarist 2019 teenust ei osutata


 • Väärtpaberite ülekandmine

  NASDAQ CSD VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE
  Soovitame kanda kõik Nasdaq CSD (endise nimetusega Eesti Väärtpaberikeskuse) väärtpaberikontol olevad väärtpaberid uude panka ühekorraga. Selleks:

  1. Avage Nasdaq CSD väärtpaberikonto teises pangas (juhul, kui Teil seda veel pole).
  2. Esitage mõlemas pangas (nii Danske Bankis kui ka teises pangas) korraldus väärtpaberikonto ja sellel olevate väärtpaberite ülekandmiseks. Korralduste esitamise järjekord ei ole oluline.
  3. Pärast väärtpaberite ülekandmist suletakse Nasdaq CSD väärtpaberikonto Danske Bankis.

  Nasdaq CSD väärtpaberikonto ülekandmise korraldust saate Danske Bankile esitada kahel viisil:

   


   

  NASDAQ CSD-S REGISTREERIMATA VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE TEISE PANKA
  Kui Te hoiate oma väärtpaberikontol Nasdaq CSD-s registreerimata väärtpabereid, siis saate need teise panka üle kanda ja väärtpaberikonto Danske Bankis sulgeda kahel viisil:

  Selgitame selliste väärtpaberite ülekandmise võimalusi.

   


   

  VÄÄRTPABERITE TULU DEKLAREERIMINE JA VÄÄRTPABERIKONTO VÄLJAVÕTE
  Väärtpaberite teise panka ülekandmisega ei kaasne tulumaksukohustust. Maksuametile tuleb deklareerida väärtpaberitest saadud tulu pärast seda, kui ülekantavad väärtpaberid võõrandatakse (aluseks tuleb võtta väärtpaberite esialgne soetushind). Tuluna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet.
  Selleks, et Teil oleks edaspidi võimalik väärtpaberite tulu deklareerimisel esialgset soetushinda arvesse võtta, palume enne konto sulgemist tellida väärtpaberikonto väljavõte.
  Väärtpaberikonto väljavõtte saate tellida:


   

  VÄÄRTPABERIKONTO SULGEMINE
  Kui Teil on väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, siis selle sulgemiseks:

  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • helistage Danske telefonipanka 6 800 800
  • pöörduge Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, saate sulgeda ka koos arvelduskonto sulgemisega. Selleks:

  OLULINE INFO
  Investeerimisteenuste lepingu tingimused (PDF)

 • Laenu- ja liisingulepingute lõpetamine

  Laenu- või liisingulepingu üleviimine teise panka tähendab lepingu lõpetamist Danske Bankis ja uue lepingu sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel.

  • Laenu või kinnisvaraliisingu ennetähtaegseks tagastamiseks palume esitada taotlus vähemalt kolm (3) pangapäeva enne soovitavat tagastamist.

  Ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda ennetähtaegse tagastamise tasu vastavalt lepingutingimustele.
  NB! Laenuleping või kinnisvaraliisingu leping loetakse lõppenuks siis, kui kõik lepinguga seotud kohustused on täidetud.

  Krediidilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks:

  OLULINE INFO
  Liisingulepingu lõpetamise taotlus (PDF)

 • Lisaandmete küsimustik
  Tulenevalt kehtivatest õigusaktidest ja Finantsinspektsiooni soovitustest on pangal kohustus järgida „tunne oma klienti“ põhimõtet. Selle põhimõtte tõttu oleme kohustatud küsima regulaarselt lisateavet Teie isikuandmete, majandustegevuse ja Teiega seotud isikute kohta ka juhul, kui Teil on krediidilepingu järgsed maksekohustused või kui pank hoiab Teie väärtpabereid, aga Teie arvelduskonto(d) on juba suletud või suletakse peagi.

  Küsimustiku leiate:
  1) internetipanga menüüpunktist „Kontaktid ja seaded“ või
  2) panga kodulehelt www.danskebank.ee/lisaandmed. Kui eelistate laadida küsimustiku alla kodulehelt, palume Teil saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@danskebank.ee.

  Palun veenduge, et küsimustikule kirjutab alla konto omanik või selleks volitatud esindaja.