Pangagarantii

Garantii aitab kontrollida ja juhtida ettevõtte äritegevusest tulenevaid riske. Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet ja rahalist hüvitist juhuks kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata.

Garantiidest lähemalt

 • Garantiidest lähemalt
  Garantii all mõistetakse panga tagasivõtmatut kohustust tasuda garantiisaajale rahasumma, garantiikirjas toodud tingimustel ja garantiisumma ulatuses. Garantii väljamaksmise aluseks on garantiikirja tingimustele vastava nõude esitamine garantiisaaja poolt. Kasutusel on erinevaid garantiitüüpe ning üks leping võib nõuda mitme erineva garantii esitamist.
 • Pangagarantiide peamised tüübid
  • Ettemaksugarantii puhul tagastatakse importijale tasutud ettemakse, kui eksportija ei täida oma lepingujärgseid kohustusi.
  • Pakkumisgarantii garanteerib eksportija pakkumusest tulenevaid kohustusi. Garantiisumma makstakse välja juhul, kui eksportija ei allkirjasta lepingut või ei täida lepingu tingimusi. 
  • Täitmisgarantii on importijale tagatiseks juhul, kui eksportija ei täida oma lepingulisi kohustusi. Täitmisgarantii väärtus on tavaliselt 10% kuni 20% lepingusummast, kuid see võib olla sätestatud ka importija riigi seadustes. Täitmisgarantii võib hõlmata tarnekohustuste, kauba funktsiooni ja kvaliteedi tagamist kokkulepitud garantiiperioodi kestel.
  • Maksegarantii tagab eksportijale makse kauba eest, kui importija ei ole maksetähtpäevaks oma maksekohustust täitnud.
  • Laenu tagasimaksegarantiiga tagatakse laenu ja intresside tagasimaksed.

  Danske Bank pakub ka teisi ettevõtte vajadustele vastavaid pangagarantiisid.

 • Rahvusvahelised eeskirjad
  Garantiidele kohaldatakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) poolt väljaantud reegleid „ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, publication No. 758” (väljaanne nr 758 „Nõudegarantiide üldreeglid”) ehk lühidalt URDG 758. 

Vaata lisaks