Intressirisk

Intressirisk tuleneb intressimäärade ettearvamatust muutumisest. Intressiriski realiseerumisel võivad märkimisväärselt suureneda laenumaksetega seotud kulutused või väheneda varade tootlus.
Eriti oluline tegur on intressirisk pikaajaliste muutuvate intressimääradega laenukohustuste puhul. Intressimäärade kõikumine mõjutab pikaajalisi kohustusi rohkem kui lühiajalisi.

 

Intressilae leping

 • Intressilae leping
  Intressilae leping on kahe osapoole vaheline leping, millega müüja võtab kohustuse tasuda ostjale, kui intressimäär (nt EURIBOR) ületab teatud kokkulepitud kuupäevadel lepingus fikseeritud intressilage. Müüja tasub ostjale fikseeritud määra ja intressilae vahe. Seega on intressilae leping finantsinstrument, millega saab fikseerida maksimaalse intressikulu muutuva intressiga kohustuste puhul. Teisalt on intressilae lepingu müügi kaudu võimalik seada lagi tulevikus saadavatele intressituludele ja saada selle eest tasu.
 • Tehing võib teile huvi pakkuda järgmistel juhtudel
  • Teil on muutuva intressimääraga kohustus (Danske Bankis või mujal) ning te soovite kindlustada end intressimäärade tõusu vastu tulevikus.
  • Teil on muutuva intressimääraga seotud varad (Danske Bankis või mujal), millelt soovite teenida täiendavat tulu praegu. Kui olete valmis loobuma võimalikest kõrgematest tuludest tulevikus, võite lisatulu teenimiseks intressilae lepingu müüa.
  • Soovite intressiriski maandada, kuid te ei soovi muuta oma laenukohustusi püsivalt fikseerituks (näiteks kui peate tõenäoliseks, et intressimäärad tõusevad vähe või hoopis langevad).
  • Soovite ennetavalt maandada plaanitud investeeringute või kohustuste intressiriski.
 • Intressilae leping on paindlik

  Intressilae leping on paindlik ja klient saab ise valida järgmised tingimused:

  • intressimäära tase, millest alates kindlustust soovitakse;
  • milliseks perioodiks intressimäärade maksimaalne tase lukustatakse (see ei pea ühtima laenu pikkusega; tehingu algus- ja lõppkuupäev võivad olla kaugemal tulevikus);
  • millises ulatuses intressirisk maandatakse (ka riski osaline katmine pakub suuremat kindlust kui riski üldse katmata jätmine).

 • Tehingu eeltingimused
  • Klient peab allkirjastama tuletisinstrumentide raamlepingu.
  • Intressilae lepingu ostjal peab olemas olema lepingu eest tasutav preemiasumma. Intressilae lepingu müügi korral peab olema tagatis panga arvelduskontol või mõnel muul panga poolt aktsepteeritud kujul.
  • Panga poolt peab olema määratud intressimäära tuletisinstrumentide limiit (ainult intressilae lepingu müügi puhul).
  • Tulenevalt MiFIDi nõuetest peab pank hindama toote asjakohasust kliendile.
  • Kliendil peab olema kehtiv LEI kood.

Intressimäära vahetustehing

 • Intressimäära vahetustehing
  Intressimäära vahetustehing on kahe osapoole vaheline leping, mille alusel teatud kindlal lepinguperioodil vahetatakse omavahel teatud summa osas eritüübilisi intressimakseid (tavaliselt fikseeritud intressimääraga maksed ujuva intressimääraga maksete vastu).
  Sõlmides klassikalise (fikseeritud vs ujuv intress) intressimäära vahetustehingu, võtab üks osapool kohustuse tasuda teisele osapoolele kindla tehingumahuga seotud fikseeritud intressist lähtuvaid makseid ja teine osapool võtab kohustuse tasuda sama summaga seotud ujuvast intressimäärast (nt euribor) tulenevaid makseid.

 • Tehing võib teile huvi pakkuda järgmistel juhtudel
  • Teil on muutuva intressimääraga kohustus (Danske Bankis või mujal) ning te soovite kindlustada end intressimäärade tõusu vastu tulevikus.
  • Teil on muutuva intressimääraga seotud varad (Danske Bankis või mujal) ning te soovite kindlustada end intressimäärade languse vastu tulevikus.
  • Soovite ennetavalt maandada plaanitud investeeringute või kohustuste intressiriski.
 • Intressimäära vahetustehingud on paindlikud

  Intressimäära vahetustehingud on paindlikud ja klient saab ise valida järgmised tingimused:

  • milliseks perioodiks intressimäärade tase lukustatakse (ei pea ühtima aluseks oleva laenu pikkusega);
  • millises ulatuses intressirisk lukustatakse (ka riski osaline katmine pakub suuremat kindlust kui riski üldse katmata jätmine);
  • intressimäära vahetustehing võib sisaldada makseid eri valuutades (tavaliselt on makstava ja saadava intressisumma arvutuste aluseks olevad summad ühes valuutas);
  • intressimäära vahetustehing võib sisaldada kliendi õigust igal ajahetkel tehingust taganeda.
   Sellised lepingud on lisavõimaluse tõttu enamasti tavalistest intressimäära vahetustehingutest kallimad.

 • Intressimäära vahetustehingu tavatingimused
  • Panga poolt tasutav ujuv intressimäär algavaks intressiperioodiks määratakse kaks turupäeva enne intressiperioodi algust fikseeritud intressimäära põhjal.
  • Vastavaks perioodiks määratud ujuva intressimäära ja kogu lepingu perioodiks fikseeritud intressimäära vahest tulenevad perioodilised tasaarvestused toimuvad iga intressiperioodi lõpus.
  • Tehingu miinimumsumma on 200 000 € või selle ekvivalent.
 • Tehingu eeltingimused
  • Klient peab allkirjastama tuletisinstrumentide raamlepingu.
  • Tagatissumma arvelduskontol või mõni muu panga poolt aktsepteeritud tagatis.
  • Panga poolt peab olema määratud intressimäära tuletisinstrumentide limiit.
  • Tulenevalt MiFIDi nõuetest peab pank hindama toote asjakohasust kliendile.
  • Kliendil peab olema kehtiv LEI kood.

Intressimäära optsioonid

 • Intressimäära optsioonid
  Kui intressimäära optsioone kasutatakse riskimaandamise eesmärgil ja neid ainult ostetakse, siis ei ole ettevõttel täiendavaid riske. Ainuke makse, mille klient optsioonist tulenevalt peab tegema ja mida ei tagastata, on optsioonipreemia. Pärast optsioonipreemia tasumist on kliendil oodata ainult laekuvaid intressimakseid, samas kui klient ise ei ole kohustatud tegema optsiooniga seoses edasisi makseid. Kui lepingu aluseks olev intressimäär (näiteks 6 kuu euribor) ei ületa kogu tehinguperioodi jooksul täitmishinda (nn strike), ei tehta kliendile ühtegi makset. See tehinguga seotud võimalik pettumus on intressimäära optsioonitehingu ainuke potentsiaalne risk.

  Kliendil, kes soovib osta intressimäära optsioone, ei ole vaja tehingulimiiti. Kliendil, kes soovib intressimäära optsioone müüa, on vaja intressimäära tuletisinstrumentide tehingulimiiti. Limiidi suurus sõltub tehingu tingimustest. Mida pikem on sõlmitava tehingu tähtaeg, seda suurem on vajalik limiidi summa.

Oluline teave

 • Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR)

  Euroopa turu infrastruktuuri määrus (EMIR) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, milles sätestatakse tuletisinstrumentide arveldamine kesksete vastaspoolte kaudu ning kohustus teavitada sellest kauplemisteabehoidlaid, ja uued tuletislepingute haldusmenetluse toimingud.

  EMIR-ist tulenevad regulatiivsed muutused mõjutavad kõiki finantssektorisse kuuluvaid ja sektoriväliseid vastaspooli (välja arvatud eraisikud), kes tuletisinstrumentide turul tegutsevad. See on osa ülemaailmsest jõupingutusest suurendada turu läbipaistvust ning vähendada tuletisinstrumentide turgudel operatsiooniriske ja vastaspoole krediidiriske.

  EMIR-isse on võrreldes eelmiste määrustega lisatud järgmised kolm peamist lisanõuet:

  • Riskijuhtimisstandardeid tuleb täiustada.
  • Kauplemisteabehoidlaid tuleb teavitada kõikidest tuletisinstrumentidega teostatavatest tehingutest.
  • Tehingud tuletisinstrumentidega, mis vastavad kindlaksmääratud kriteeriumitele, tuleb tasaarvestada kesksete vastaspoolte kaudu.

   

  Tehingute raporteerimine

   Alates 12. veebruarist 2014 tuleb kauplemisteabehoidlaid teavitada kõikidest tuletisinstrumentide tehingutest. Kauplemisteabehoidla on asutus, mis kogub keskselt üksikasjalikku teavet tuletisinstrumentide tehingute kohta registrisse, millele on finantsreguleerijatel juurdepääs järelevalve eesmärgil.

  Aruandluskohustus hõlmab nii börsiväliseid kui ka börsil kaubeldavaid tuletisinstrumente. Oluline on märkida, et EMIR-is sätestatud aruandluskohustus hõlmab ka valuuta forward-lepinguid.

  Aruandluskohustus kehtib kõikide ELi/EMP riigis registreeritud isikute suhtes (välja arvatud eraisikud, keskpangad ja mõned avalik-õiguslikud asutused). Ka Danske Bank teavitab oma klientide nimel tehtavatest tehingutest, kui see on panga ja kliendi vahel kokku lepitud. Danske Bank teatab oma klientide tehingutest kauplemisteabehoidlale DTCC GTR (the Depository Trust & Clearing Corporation – Global Trade Repository).

  Kui klient on taotlenud aruandlusteenuse osutamist ja nõustub teenuse nõuete ja tingimustega, volitab klient Danske Banki tema nimel teatama pangaga teostatud tuletisinstrumentide tehingutest kauplemisteabehoidlasse. Selleks peab klient eelnevalt ühtlasi taotlema LEI (Legal Entity Identifier; juriidilise isiku tunnus) koodi ja teavitama sellest Danske Banki.

 • LEI kood

  Alates 03.01.2018 tuleb juriidilisel isikul, kes soovib teha tehinguid väärtpaberite või tuletisinstrumentidega (näiteks FX Forwardid, FX Swapid või intressimäära Swapid), esitada pangale LEI–kood (Legal Entity Identifier). LEI-kood on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

  KUIDAS SAAB LEI-KOODI TAOTLEDA?

  LEI-koodi saab taotleda volitatud LEI väljastajalt, kes enne LEI-koodi väljastamist hindab teatud informatsiooni niisuguse juriidilise isiku kohta, kellele LEI-kood väljastatakse.

  • Vali volitatud LEI-koodi väljastaja. Vaata alajaotust "LEI-koodi väljastajad".
  • Registreeri andmed LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • Maksa registreerimistasud. Tasud on kajastatud LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • LEI-koodi väljastaja kinnitab andmed.
  • Informeeri LEI-koodist Danske Banki, saates selle e-postile marketsoperations@danskebank.ee.
  • Uuenda LEI-koodi iga aasta.

  LEI-KOODI VÄLJASTAJAD

  Eestis saab LEI-koodi taotleda Nasdaq CSD-st (Nasdaqcsd.com). Nimekirja volitatud LEI väljastajatest leiate siit.

  LEI-koodi taotlemine on tasuline (umbes 100 eurot) ja võtab aega kuni kaks nädalat. Samuti võidakse kohaldada aastatasu (umbes 80 eurot) LEI-koodi uuendamise eest.

  Täiendava informatsiooniga saate tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel.

Vaata lisaks