Oluline teave muudatustest Danske Banki klientidele

Alates 1. oktoobrist teenindatakse kõiki äriklientide krediidilepinguid Leedu filiaali kaudu

Seoses otsusega lõpetada Danske Banki tegutsemine Eestis, teenindatakse alates 1. oktoobrist 2019 kõiki Danske Bank A/S Eesti filiaali äriklientide krediidilepinguid ja töödeldakse andmeid Danske Bank A/S Leedu filiaali kaudu.
Nimetatud üleminek hõlmab kliendiandmeid ja kõiki asjasse puutuvaid lepinguid, k.a. Danske eBanki kasutamisega seotud kehtivaid lepinguid.
Kõik lepingud jäävad kehtima samade tähtaegade ja tingimustega, milles on eelnevalt kokku lepitud. Muutub ainult kliendi krediidi teenindamise konto.
Korduma kippuvate küsimuste vastused leiate SIIT.
Filiaali likvideerimist puudutavad korduma kippuvad küsimused leiate SIIT.

Info teenuselepingute lõpetamise kohta

Pangakontod

 • Arvelduskonto

  Mida peaksite teadma?

  • Arvelduskonto leping lõpetatakse vastavalt teabele, mida pank on vastavas kirjas esitanud.
  • Kui pärast lepingu lõppemist jäävad teie konto(de)le rahalised vahendid või väärtpaberid/finantsinstrumendid, kantakse need panga sisekontodele ja te peate esitama taotluse panga ärikeskuses rahaliste vahendite ülekandmiseks.
  • Kui ühe kuu jooksul pärast konto sulgemist laekub Teile makse, võtab pank selle vastu ja kannab Teile edasi, kui olete meile teatanud oma uue kontonumbri. Palun saatke uus kontonumber Danske eBanki kaudu või digitaalselt allkirjastatud avaldusega e-posti aadressil avaldus@danskebank.ee. Hiljem laekunud summad tagastatakse automaatselt maksjale.

  Mida peaksite tegema?

  • Enne arvelduskonto sulgemist soovitame teil oma arvelduskonto jäägi teise teenusepakkuja kontole üle kanda. Kui pärast lepingu lõppemist jääb teie pangakonto(de)le raha, peate esitama panga ärikeskusele ülejäänud rahaliste vahendite ülekandmise taotluse. Ülejäänud rahalisi vahendeid saab üle kanda ainult kontole, mis on avatud teie nimel teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikide finantsasutustes.
  • Palun informeerige teisi asutusi ja isikuid, kes teevad teie kontole makseid, oma uuest kontonumbrist teise makseteenuse pakkuja juures (nt Maksu- ja Tolliametit).
  •  Arvelduskonto lepingu ja sellega seotud lepingud saate lõpetada varem, saates meile Danske eBankis vabas vormis taotluse või e-kirja aadressil avaldus@danskebank.ee digitaalselt allkirjastatud taotlusega, mille leiate siit

Krediidilepingud

 • Krediidi teenindamise konto

  Laenu-, liisingu ja garantii lepingud jäävad kehtima, kuid muutub nende teenindamise konto.
  Kui teie konto Danske Bankis on suletud või see suletakse järgmise paari kuu jooksul ning kui teil on kehtiv krediidileping, siis peate kõik oma maksed üle kandma spetsiaalsele krediidi teenindamise kontole.
  Lisateavet krediidi teenindamise muutuste kohta saate siit.

  Mida peaksite teadma?

  • Kui teie krediidi tagasimaksed on seni tehtud teie pangakonto kaudu, peate nüüd maksma need krediidi teenindamise konto kaudu.
  • Krediiditeenuse konto number on saadetud teile kirjaga. Seda numbrit näete ka Danske eBankis.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarbeks on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Krediidi teenindamise konto on avatud ainult krediidi tagasimaksmise eesmärgil. Nimetatud konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega teisteks igapäevasteks pangateenusteks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole:
   Makse saaja: Danske Bank A/S Eesti filiaal
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine
   Maksel pole viitenumbrit.
  • Kui krediidilepinguga seotud kindlustuslepingu kindlustusmakse kuulub pangale tasumisele või kui peate Kredexi või MESi eest tasuma tagatisi, siis kandke ka need maksed üle krediidi teenindamise kontole.
  • Palun tehke krediidi teenindamise kontole makseid vastavalt krediidilepingu tagasimaksegraafikule ja tegelikule lepingulisele maksekohustusele.
  • Krediidi teeninduskontole laekunud maksed loetakse krediidilepingu maksekohustuse täitmiseks vastavalt krediidilepingu maksegraafikus sätestatud kuupäevadele (mitte siis, kui makse saabub sellele kontole). Mitme kohustuse korral debiteeritakse maksed vastavalt lepingutest tulenevale järjestusele.
  • Pangal on võimalik osaliselt või täielikult tagastada krediidi teenindamise kontole tehtud makse, mis panga seisukohast ei vasta krediidilepingu täitmise eesmärgile (nt enammakstud summa on märkimisväärselt suurem kui paari järgmise tavamakse jaoks vajalik summa).
  • Kui teil on kehtiv elektroonilise teenuse leping, saate Danske eBankist teavet krediidilepingu(te) kohta, baasintressimäära muutuste ja kehtiva intressiperioodi kohta. Danske eBankis on võimalik vaadata ka krediidi teenindamise kontot ja selle kaudu tehtud makseid. Kui teil ei ole kehtivat elektroonilise teenuse lepingut, saate jätkuvalt teavet e-posti või posti teel.
   Kui teil pole juurdepääsu Danske eBankile, võtke lepingu sõlmimiseks ühendust pangaga.
  • Krediidilepingute või tagatiskokkulepete tõttu võib teil olla kohustusi seoses arvelduskonto omamisega Danske Bankis. Pank kinnitab, et nüüd on kõik sellised kohustused kehtetud ja neid ei ole vaja täita.

  Mida peaksite tegema?

  • Palun jälgige hoolikalt krediidilepingu maksekohustusi ja maksete teostamise tähtaegu.
  • Soovitame teostada krediidikohustuste täitmiseks vajalik makse üks päev enne maksekohustuse tähtaega. Nii väldite võimalikke arusaamatusi hilinemise, võlgnevuste tekkimise ja viiviste arvutamisega.

  Palun võtke pangaga ühendust, kui:

  • Lepingulist laenu ei ole teile täielikult välja makstud ja soovite saada laenu summa kätte.
  • Kui soovite krediidilepingu varem täita. Vastasel juhul võib pank leida, et krediiditeeninduskontole kantud summa ei ole jooksvate maksekohustuste täitmiseks vajalik. Sel juhul võib pank selle summa tagastada maksjale.
  • Teie krediidileping lõpeb peagi ja teil tuleb kokku leppida järgnevad sammud pandi kustutamiseks (nt hüpoteegi või kommertspandi kustutamine).
 • Hüpoteegi vabastamine
  Danske Bank A/S Eesti filiaal on lõpetamas oma tegevust Eestis. Danske Banki kasuks on seatud hüpoteeke, mis on kantud kinnistusraamatusse, kuid mis pole enam kehtivate krediidilepingute tagatiseks. Danske Bank A/S Eesti filiaal loobub sellistest hüpoteekidest, mis enam krediidikohustusi ei taga ja mille vastu nõudeid ei ole.

  Hüpoteekidest loobumiseks oleme esitanud või esitame peagi notari kaudu vastavad avaldused. Avalduse alusel teeb kinnistuskohtunik otsuse, millega kinnistusraamatusse märgitakse, et hüpoteegipidaja loobub hüpoteegist. Kinnisasja omanik ei pea sellega seoses astuma mingeid samme ega kaasne talle ka mingeid kulutusi, sest Danske Bank kannab hüpoteegist loobumise kulud.

  Muus osas jääb hüpoteegikanne kehtima ja kinnistu omanik saab seda omal valikul edasi kasutada – kas siis kustutada või vajadusel loovutada teisele hüpoteegipidajale. Selleks tehinguks ei ole Danske Banki kohalolu enam vajalik. Kui hüpoteegist loobumise kanne on kinnistusraamatusse tehtud, saadab kinnistusamet kinnistu omaniku postiaadressile lihtkirja kinnistu registriosa väljaprindiga, kust on näha hüpoteegist loobumine.

Elektroonilised kanalid

 • Elektroonilised teenused

  Mida peaksite teadma?

  • Teiega sõlmitud elektrooniliste teenuste leping loetakse lõpetatuks vastavalt panga poolt edastatud teabele. Kui teil on krediiditooteid, väärtpabereid või muid finantsinstrumente, jääb elektrooniliste teenuste leping kehtima, elektroonilisi teenuseid saab kasutada piiratud ulatuses.
  • Danske eBanki korraldused, mis pole täidetud enne arvelduskonto lepingu lõpetamist, lükatakse tagasi.
  • Danske telefonipanga ja SMS-i teavitusteenused lõpetatakse vastavalt panga poolt edastatud teabele.

  Mida peaksite tegema?

  • Soovitame teil viimase ühe kuni kolme aasta konto väljavõtted Danske eBankist alla laadida või välja printida.
  • Vajadusel salvestage endale määratud maksete ja püsisaajale andmed, kuna need ei ole hiljem enam kättesaadavad.
 • Pangalink (autoriseerimis- ja makseteenused)

  Mida peaksite teadma? 

  • Pangalingi leping lõpetatakse vastavalt teabele, mille pank on edastanud.

  Mida peaksite tegema?

  • Veenduge, et eemaldate oma veebilehelt Danske pangalingi kasutamise võimaluse.

Maksed ja arveldusteenused

 • Maksekorraldused

  Mida peaksite teadma?

  • Teil on võimalik teha makseid Danske Banki kontodele ja kontodelt ilma takistusteta arvelduskonto sulgemisele eelneva päeva kella 17.00-ni.
  • Kui soovite, et 1 (ühe) kuu jooksul alates konto sulgemisest võtab pank vastu sissetulevad maksed suletud konto kasuks ja kannab need teile edasi, peate pangale oma uue pangakonto numbri andma.

  Mida peaksite tegema?

  • Palun informeerige asutusi ja isikuid, kes teevad teie Danske Banki kontole makseid, oma uuest kontonumbrist teise makseteenuse pakkuja juures.

 • Kõik muud igapäevased pangateenused ja lepingud

  Mida peaksite teadma?

  • Konto sulgemise kuupäeval lõpetab pank ka kõik muud arvelduskontoga seotud teenused (püsikorraldused, e-arvete vahendamise teenuse, e-arvete vastuvõtmise teenuse, e-arvete automaatse maksmise, etteulatuva kuupäevaga maksed, miinimum- ja maksimumsaldo jälgimise ja tagamise kontol (sweeping/topping), valuutavahetuse, maksepaketid, erihinnakirjad) ja lõpetab vastavad lepingud (kui need on olemas) nende teenuste kasutamiseks. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke palun ühendust oma suhtehalduriga.
  • Kuupõhine teenustasu maksmise leping lõpetatakse paar päeva enne konto sulgemist. Selle lepingu alusel kasutatavate teenuste tasu debiteeritakse samal päeval või järgmisel päeval pärast lepingu lõpetamist. Pärast lepingu lõpetamist tasutakse kõik teenustasud (sh pangalingi maksete teenustasud) pärast iga tehingut (õigeaegselt).
  • Pank ei võta 2019. aasta augustis maksepaketi lepingu eest kuutasu.

Säästmine ja investeerimine

 • Investeerimisteenuste leping (väärtpaberikonto)

  Mida peaksite teadma?

  • Investeerimisteenuste leping lõpetatakse vastavalt teabele, mille pank on edastanud.

  Mida peaksite tegema?

  • Kui teie kontol on väärtpabereid või muid finantsinstrumente, peate avama väärtpaberikonto teise teenusepakkuja juures.
  • Palun esitage korraldus väärtpaberite ülekandmiseks oma kontolt teise teenusepakkuja kontole.

Kaubanduse finantseerimine

 • Tagatised

  Mida peaksite teadma?

  • Kõik Danske Banki väljastatud garantiid ja muud tagatised jäävad jõusse kuni vastava määratud tähtajani.
  • Danske Bank ei anna uusi tagatisi.

  Mida peaksite tegema?

  • Kui teie konto Danske Bankis on suletud või see suletakse järgmise paari kuu jooksul ning kui teil on tasumata tagatisi, siis peate kõik oma tagatistega seotud komisjonitasud üle kandma krediiditeenindamise kontole. Palun lugege lisateavet krediidi teenindamise jaotisest.
 • Akreditiivid

  Mida peaksite teadma?

  • Kõik Danske Banki väljastatud impordiakreditiivid jäävad jõusse kuni vastava määratud tähtajani.
  • Ekspordiakreditiivid lõpetatakse ja uusi tehinguid ei soovitata teha.

  Mida peaksite tegema?

  • Kui teie konto Danske Bankis on suletud või see suletakse järgmise paari kuu jooksul ning kui teil on tasumata impordiakreditiiv, peate kõik akreditiiviga seotud teenustasud üle kandma krediidi teenindamise kontole. Palun lugege lisateavet krediidi teenindamise jaotisest.
  • Ekspordiakreditiivide saamiseks võtke ühendust oma partneritega, et nad suunaksid oma akreditiivid teise teie valitud panka.
 • Inkasso

  Mida peaksite teadma?

  • Impordiinkasso teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei aktsepteerita.
  • Ekspordiinkasso teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei aktsepteerita.

  Mida peaksite tegema?

  • Palun võtke ühendust oma partneritega, et nad suunaksid oma impordiinkasso teise teie valitud panka.
  • Palun esitage oma ekspordiinkasso teise teie valitud panka.
 • Tagatised (saadud ja soovitatud)

  Mida peaksite teadma?

  • Pangatagatiste (saadud ja soovitatud - eksport) teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei soovitata teha.

  Mida peaksite tegema?

  • Teie ostjat/partnerit, kes soovib teile tagatise anda, tuleb teavitada, et oma tagatis anda teise teie valitud panga kaudu.

Turud

Teenuste üleviimine ja lõpetamine