Sinu teekond Danske Bankis algab siit.

Vaata tööpakkumisi

Danske Banki väärtuseks on töötajad

Meie eesmärk on töötada kollektiivis, mis koosneb kompetentsetest ja võimekatest töötajatest. Ootame töötajatelt head töösooritust ja toetame selleni jõudmist. Meie töökultuuris on oluline osa ausal ja üksteist väärtustaval suhtlusel, heal huumoril ja toetaval õhkkonnal. Töötajad ja juhid tegutsevad koostöös, ühise eesmärgi nimel. Selleni jõuda aitab meil avatud dialoog. Mõistame, et rahulolevad ning pidevale arengule keskendunud töötajad on eduka äri alustala. Seega julgustame oma töötajaid pidevalt õppima ja arenema.

Alustasin oma karjääri Danske Bankis 2006. aastal finantsnõustajana. Täna olen pühendunud panga arvelduslahenduste pakkumisele, rakendamisele ja klientidele igapäevase toe tagamisele. Alates 2017. aastast juhin Baltikumi Cash Management’i meeskonda. Naudin oma töös ühtviisi nii valdkonna strateegilist arendamist kui ka võimalust süveneda detailidesse ja klientidele toimivate lahenduste välja töötamisse. Hindan oma kolleege väga kõrgelt ning mulle annab energiat teadmine, et meeskonnana oleme tugevamad kui üksinda.

Reimo Mürgimäe, Head of Baltic Cash Management

Millised me oleme?

Danske Banki meeskonna moodustavad nutikad ning energilised kolleegid. Hindame avatust ja head koostööd, sest vaid ühise pingutuse tulemusena saavutame soovitud tulemusi ja suudame pakkuda klientidele parimaid kogemusi. Et ühtse meeskonnana töötada, harjutame „koosmängu“ ka muudes olukordades:

 • Oleme õppimishimulised! Oleme valmis erialaselt pidevalt arenema ning ka üksteise arengusse panustama. Pidevat arengut toetavad kiiresti muutuv ärikeskkond, uute tööviiside kasutamine ja rahvusvaheline organisatsioon. Danske Bankis on igaühel võimalus ennast sisekoolitajana proovile panna ja seeläbi kolleegide arengule kaasa aidata. 
 • Oleme sportlikud! Meie spordilembesed töötajad on koondunud Danske spordiklubisse. Koos osaletakse regulaarselt Firmaspordi mängudel ja tihti tuuakse sealt koju ka auhinnalisi kohti. Toetame kõigi töötajate sporditegevust, organiseerime ühiseid treeninguid, võtame mõõtu trepijooksus ja innustame kolleege veelgi sportlikumad olema.
 • Oleme seltskondlikud! Lisaks tööle veedame koos aega ka muul ajal, seda nii väiksemates meeskondades kui ka kõigi kolleegidega ühiselt. 

Parimad lahendused sünnivad koostöös

Rahvusvaheliste ettevõtete suhtehaldurina ametisse asumisest alates olen tööalaselt palju arenenud. Peale erialaste teadmiste on paranenud ka mu esinemisjulgus ja võime näha suurt pilti. Suhtehalduri töös on suur rõhk koostööl, kliendi vajaduste ja tema ärihuvide mõistmisel. Kuna meie klientide ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt mitmes riigis, siis teeme tihedat koostööd ka Danske Banki Baltikumi ja Põhjamaade kolleegidega. Hea on teada, et panustame ühiselt klientide jaoks parimate võimalike lahenduste leidmisesse.

Liisi Vaguri, International Banking, Relationship Manager

Areng innustab

Ma alustasin Danskes 2010. aastal IT monitoorijana, minu ülesandeks oli jälgida panga infosüsteeme ja teavitada häiretest. Mõned aastad hiljem liikusin edasi kasutajatoe rolli Helpdeski üksuses. See töö andis suurepärase kogemuse klientide nõustamisel ja teenindamisel. Alates 2017. aastast töötan infoturbe insenerina grupi IT küberkaitse keskuses. See on avanud mulle ukse täiesti uude maailma. Oma töös mõjutan kogu meie pangagrupi infoturbe valdkonna protsesse. Globaalse meeskonna liikmena teen koostööd professionaalidega Taanis, Leedus ja Indias. Kiirete tähtaegadega nõudlikes projektides osalemine annab iga päev uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Professionaalset arengut toetavad mitmesugused koolitused ja erialaste sertifikaatide omandamine. Kõik võimalused edu saavutamiseks on toetava keskkonna näol olemas, lihtsalt ise tuleb initsiatiivi üles näidata, ideid välja pakkuda ja lahendused ellu viia.

Jürgen Erm, Security Health Check & Compliance, IT Security Engineer

Mida me oma töötajatelt ootame?

 • Juhindume Danske väärtustest

  Juhindume Danske väärtustest

  Karjäär Danske Bankis annab igale töötajale võimaluse areneda, kasvada ja panustada kõrge töökultuuriga rahvusvahelise ettevõtte arengusse. Sealjuures ootame oma töötajatelt Danske Banki väärtustele vastavat käitumist. Koos oleme asjatundlikud, tegutseme väärikalt, loome väärtust, areneme nutikalt ning teeme koostööd.
 • Me oleme ASJATUNDLIKUD

  Me oleme ASJATUNDLIKUD

  Asjatundlikkus on meie jaoks:

  • konkurentsivõimeliste finantslahenduste pakkumine, kasutades teadmisi, oskusi ja tehnoloogiat
  • klientide kuulamine, neile asjaliku nõu andmine ja pakkumiste tegemine
  • klientidele proaktiivseks teejuhiks olemine
  • teadmine, millal langetada otsus kohapeal ja millal eelnevalt otsus kooskõlastada
  • vigadega konstruktiivsel viisil hakkama saamine ning sellest õppimine
  • erinevate arvamuste ja vaatenurkade teadvustamine
  • töökus, arenemine ja pidev õppimine, olenemata ametikohast
  • kõiges parimate praktikate poole püüdlemine
  • teadmine, et oleme meeskonnana tugevamad kui üksikisikutena
  • oma sõnumite edastamine lihtsal ja arusaadaval viisil
 • Me tegutseme VÄÄRIKALT

  Me tegutseme VÄÄRIKALT

  Väärikas tegutsemine on meie jaoks:

  •  meie väärtuste eest seismine
  • kõrgete eetikanormide järgimine ja äri tegemine korrektsel viisil
  • usaldusväärsus, sõnapidamine ja oma lubaduste täitmine
  • ausus, läbipaistvus ja ootuspärane käitumine
  • enesekindluse saavutamine kvaliteedi, täpsuse ja operatiivsuse abil
  • austus nii klientide kui ka kolleegide vastu
  • enda ühiskondliku mõju teadvustamine
  • vastutustundlik tegutsemine
  • partnerite ja huvigruppidega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine
 • Me loome VÄÄRTUST

  Me loome VÄÄRTUST

  Väärtuse loomine on meie jaoks:

  • klientide vajaduste mõistmine ja nende eesmärkide saavutamisele kaasa aitamine
  • initsiatiivi osutamine veel enne, kui klient on oma soove väljendanud
  • suurepärase individuaalse töösoorituse toetamine ja kliendikeskse käitumise tunnustamine
  • üksteise tegudele julgustamine
  • meie klientide, töötajate, aktsionäride ja ühiskonna edusse panustamine usaldusväärse äritegevuse kaudu
  • kulu- ja kapitaliefektiivsuse tagamine
  • meie töö ja protsesside lihtsustamine ning optimeerimine
  • pidev areng ja innovatsiooni elluviimine
  • ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja kõigis meie tegevustes täiuslikkuse poole pürgimine
 • Me areneme NUTIKALT

  Me areneme NUTIKALT

  Nutikas arenemine on meie jaoks:

  • kiire kohanemine äri- ja turukeskkonna muutustega
  • pakkumiste ja teenuste arendamine klientide muutuvatest vajadustest tulenevalt
  • ärivaldkonda mõjutavate trendide mõistmine ja neist sammu võrra ees olemine
  • klientidele pakutava teenuse pidev täiustamine
  • uute teadmiste ja praktikate omaks võtmine
  • asjade muutmine lihtsaks, mugavaks ja kergesti arusaadavaks
  • kehtivate protseduuride küsimärgi alla seadmine ning vajadusel edasiarendamine
  • kulude vähendamiseks ja tõhususe suurendamiseks uute viiside leidmine
  • kättesaadavus ning kiire reageerimine
  • taibukus ja uute võimaluste kasutamine
  • keerukate olukordade lahendamiseks uute mooduste leidmine
 • Me teeme KOOSTÖÖD

  Me teeme KOOSTÖÖD

  Koostöö on meie jaoks:

  • väliste ja sisemiste koostööpartnerite vaatenurgaga arvestamine
  • klientide ja panga jaoks parimate võimalike lahenduste leidmine
  • abivalmidus ning toetav suhtumine klientidesse ja kolleegidesse
  • dialoogi tekitamine, arutelu toetamine ja kokkulepitu elluviimine
  • oma valdkonnas vastutuse võtmine ja tegutsemine organisatsiooniüleselt
  • tagasiside andmine, teiste arengusse ja edusse panustamine
  • üksteisele jõukohaste väljakutsete esitamine
  • tähelepanelikkus ja otsekohesus
  • nii töökoormuse kui ka edu jagamine kolleegidega
  • initsiatiivi ja pühendumise julgustamine
  • ideede avatud jagamine ja koostöös lahenduste leidmine

Danske Bank on üks suurimaid finantspartnereid Skandinaavia ja Põhja-Euroopa ettevõtetele. Me tegutseme 16 riigis, meil on enam kui 5 miljonit klienti ning üle 18 000 töötaja. Väärtustame oma kliente ning soovime pakkuda neile vastutustundlikku partnerlust ja parimat kliendikogemust.

 • Danske Bankis töötab ligi 3000 IT-eksperti. 

 • Mitu meie panga rahvusvahelist IT-üksust asuvad Eestis. 


Vaata lähemalt 

Vaata lisaks